ZEN

INSTITUTE OF SPELEOLOGY


EMIL RACOVIȚĂ

Language:
ro  en

Careers

− Regulament pentru organizarea și desfășurarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor și acordarea gradelor profesionale de CS II și CS I în cadrul Institutului de Speologie "Emil Racoviță" al Academiei Romane.  Citește: citeste

− Criterii de concurs pentru acordarea gradelor de CS II/ CS I.   Citește: citeste

− Grila punctaj pentru ocupare post CSIII.   Citește: citeste

Announcement - Cercetător Științific III

Institutul de Speologie "Emil Racovita" (I.S.E.R.), cu sediul in Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București, anunta organizarea unui concurs pentru ocuparea a două posturi vacante:

 • un post vacant de Cercetător Științific III, perioadă nedeterminată, specializare Biospeologie;
 • un post vacant de Cercetător Științific III, perioadă determinată, specializare Biospeologie.

Cerințele postului:

 • a) absolvent al Facultății de Biologie sau a oricărei alte facultăți dacă candidatul deține titlul de doctor în Biologie;
 • b) vechime în activitatea de cercetare de minim 6 ani sau de mimim 4 ani în cazul în care candidatul deține titlul de doctor în Biologie;
 • c) cunoștințe de specialitate susținute prin lucrări științifice publicate în reviste cu factor de impact și/sau indexate BDI;
 • d) cunoștințe în studiul faunei, de preferință fauna din mediul subteran;
 • e) cunoștințe de ecologie, GIS sau genetică constituie un plus;
 • f) cunoașterea la nivel avansat a limbi engleze;
 • g) capacitate de realizare de activității de teren, atât la suprafață cât ți în peșteri și cavități subterane artificiale.

ACTE NECESARE PENTRU INTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS

 • a) Cerere de înscriere adresată directorului Institutului de Speologie "Emil Racoviță";
 • b) Curriculum Vitae (maxim trei pagini);
 • c) Grilă de punctaj completată, care se poate descărca de pe site-ul: www.iser.ro ;
 • d) Copia carnetului de muncă și Extras REVISAL care să ateste vechimea în muncă;
 • e) Copia actului de identitate;
 • f) Copii după diploma de bacalaureat, diploma de licență însoțită de foaia matricolă precum și alte acte care atestă efectuarea unor specializări (master, stagii de pregătire naționale și internaționale);
 • g) Copie după diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare (pentru cei care dețin diploma de doctor), precum și după alte diplome sau titluri științifice sau academice;
 • h) Lista lucrărilor publicate, însoțită de un exemplar a cel puțin 3 lucrări reprezentative;
 • i) Adeverință medicală care să ateste starea de sănatate corespunzătoare, in original;
 • j) Cazierul judiciar în original;
 • k) O recomandare.

Dosarele de concurs se primesc la Responsabilul Resurse Umane din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, camera M 231, pana la data de 07 .09.2020, ora 1600

Concursul va avea loc in data de 16.09.2020, ora 1200, la sediul Institutului de Speologie "Emil Racoviță" din Casa Academiei.

Relatii suplimentare se pot obtine la telefon 021/318.81.32, pe site-ul ISER (www.iser.ro) sau la sediul Institutului de Speologie din Calea 13 Septembrie, nr. 13, camera M230, sector 5, București

Anunt concurs CSIII -  Citește: citeste


Announcement - REFERENT SPECIALITATE IA

Institutul de Speologie "Emil Racovita" (I.S.E.R.), cu sediul în Calea 13 Septembrie nr. 13, sector 5, București, anunță organizarea unui concurs pentru ocuparea:

 • - unui post de referent specialitate IA, conform HG 286/2011 cu modificările ulterioare, în cadrul Biroului Administrativ.

La concursul de ocupare a postului vacant de referent specialitate IA pot participa persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) au cetățenie română, cu domiciliul în România și capacitate deplină de exercițiu
 • b) nu au antecedente penale și se bucură de o bună reputație
 • c) sunt apte din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției pentru care candidează
 • d) au studii superioare economice de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență
 • e) vechime minimă de 5 ani în domeniul studiilor
 • f) vechime minimă de trei ani în specialitatea postului, în instituții publice
 • g) cunoștințe de transmitere a datelor în REVISAL

ACTE NECESARE PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS

 • a) Cerere de înscriere adresată directorului Institutului de Speologie "Emil Racoviță"
 • b) Originalul și copia actului de identitate
 • c) Originalul și copia după diploma de licență în Economie, însoțită de foaia matricolă
 • d) Originalul și copia după diploma de master (dacă este cazul), însoțită de foaia matricolă
 • e) Originalul și copia dupa actele care atestă efectuarea unor specializări
 • f) Curriculum Vitae (semnat și datat), în original
 • g) copie după cartea de munca și extras din REVISAL care să ateste vechimea în muncă
 • h) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult șase luni anterior derulării concursului
 • i) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-1 facă incompatibil cu funcția pentru care candidează.

Adeverința care atestă starea de sănătate trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, dacă este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs, cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Dosarele de concurs se primesc la Secretarul Comisiei de Concurs din Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, camera M 232, până la data de 3 septembrie 2020, ora 1600, iar rezultatul selecției dosarelor se va afișa până în data de 7 septembrie 2020, ora 1600, la sediul I.S.E.R. și pe site-ul www.iser.ro

Concursul va consta în: probă scrisă și interviu.

Proba scrisă va avea loc în data de 10 septembrie 2020, ora 1100, la sediul I.S.E.R., iar rezultatele vor fi afișate la sediul I.S.E.R. și pe site-ul www.iser.ro, până în data de 11 septembrie 2020, ora 1600

Interviul vor avea loc în data de 16 septembrie 2020, începand cu ora 1100, iar rezultatele vor fi afișate la sediul ISER și pe site-ul www.iser.ro, în data de 17 septembrie 2020, ora 1200.

Rezultatele finale ale concursului vor fi afișate pe site-ul ISER în data de 21 septembrie 2020.

Candidații pot depune contestații la Secretariatul I.S.E.R. cu privire la rezultatele selecției dosarelor și probelor de concurs în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului, iar rezultatul soluționării contestațiilor va fi afișat în termen de o zi lucrătoare.

Relații suplimentare privind bibliografia și tematica se pot obține zilnic, între orele 900 - 1700, la telefon 021/3188132, pe site-ul www.iser.ro sau la sediul Institutului de Speologie "Emil Racoviță".

Anunt concurs referent specialitate IA -  Citește: citeste

Bibliografie concurs referent specialitate IA -  Citește: citeste

Calendar concurs referent specialitate IA -  Citește: citeste

Rezultat selectie dosare referent specialitate IA -  Citește: citeste

Rezultat probă scrisă referent specialitate IA -  Citește: citeste

Rezultat interviu referent specialitate IA -  Citește: citeste

Rezultat final referent specialitate IA -  Citește: citeste


Hosted by smart-hosting.ro
Back to top